Persondatapolitik

Større

Minkkommissionen, der indledte sit arbejde den 23. april 2021, har til opgave at undersøge og redegøre for relevante myndigheders og ministres, herunder statsministerens og Statsministeriets, handlinger og involvering i tilknytning til beslutningen i november 2020 om, at alle mink i Danmark skulle aflives straks som led i indsatsen til bekæmpelse af covid-19.

Undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra første gang spørgsmålet om hjemmel i forbindelse med aflivning af alle danske minkbesætninger blev drøftet eller omtalt i materiale til møder i regeringsudvalg, herunder forberedende embedsudvalg, indtil den 4. november 2020, hvor det blev offentliggjort, at regeringen havde besluttet, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Undersøgelsen og redegørelsen skal endvidere omfatte beslutningsprocesserne i og imellem relevante myndigheder, i perioden fra det den 4. november 2020 blev offentliggjort, at regeringen havde besluttet, at alle mink i Danmark skulle aflives straks, indtil lovforslag nr. L 77 om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink blev vedtaget af Folketinget den 21. december 2020.

Udfærdigelsen, indholdet og brugen af de såkaldte ”action cards” er – for at afgrænse kommissoriet – ikke omfattet af undersøgelsen.
Kommissoriet kan læses i sin helhed her.

Som led i sit arbejde behandler Minkkommissionen personoplysninger om de personer, der optræder i det materiale, som indgår i kommissionens undersøgelse. Dette vil navnlig være ministre og medarbejdere i ministerier og styrelser i den omhandlede periode.

De oplysninger, som Minkkommissionen behandler, er som udgangspunkt almindelige personoplysninger om f.eks. navn, tjenestested, arbejdsopgaver, stillingsbetegnelse mv. Det retlige grundlag for kommissionens behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. I det omfang, der undtagelsesvist behandles særlige kategorier af oplysninger, vil dette ske på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner. Hvis Minkkommissionen behandler oplysninger om strafbare forhold, vil dette ske på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelseslovens § 8, stk. 1.

Personoplysningerne behandles efter reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. De oplysninger, som kommissionen behandler, stammer navnlig fra relevante myndigheder, herunder navnlig ministerier og styrelser. Minkkommissionen videregiver det materiale, som indgår i kommissionens undersøgelse, herunder de personoplysninger der måtte fremgå heraf, til personer, der skal afhøres af kommissionen og disse personers bisiddere. Minkkommissionen skal endvidere afgive en beretning om sin undersøgelse. Beretningen, der kan indeholde personoplysninger, offentliggøres af Folketinget, medmindre særlige forhold taler herimod. Kommissionen er anmodet om at tilrettelægge sit arbejde således, at den kan afgive beretning senest 1 år efter nedsættelsen. Det kan ikke på nuværende tidspunkt siges med sikkerhed, hvornår arbejdet vil være færdigt, men personoplysninger vil ikke blive opbevaret i længere tid end højst nødvendigt.

I forbindelse med Minkkommissionens behandling af dine personoplysninger har du som udgangspunkt ret til at:

  • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Bede om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod kommissionens lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse sendes til:

Minkkommissionen
Rigsdagsgården 9, 2. sal
1218 København K
E-mail: kontakt@minkkommissionen.dk

Klager til Datatilsynet sendes til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Minkkommissionen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om person-databehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at rådgive kommissionen om overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Minkkommissionens behandling af personoplysninger, og hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Minkkommissionens databeskyttelsesrådgiver er advokat Jesper Husmer Vang.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måder:

På e-mail: dpominkkommissionen@plesner.com

På telefon: 36 94 14 58.

Ved brev: Advokat Jesper Husmer Vang, Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.