Tillægskommissorium vedtaget

19.11.2021

Granskningskommissionen har den 19. november 2021 modtaget det af Folketingets Granskningsudvalg og Udvalg for Forretningsordenens vedtagne tillægskommissorium vedrørende politiets action cards:

Tillægskommissorium af 19. november 2021 for Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink

1. Følgende fremgår af niende afsnit i kommissoriet af 23. april 2021 for Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink:

”Indholdet og brugen af de såkaldte action cards omfattes ikke af undersøgelsen.”

Redegørelsen for advokatundersøgelsen om politiets brug af et ”action card” blev offentliggjort den 8. oktober 2021. Af advokatens konklusioner på undersøgelsen fremgår bl.a.: ”Min undersøgelse har afdækket, at det den 5. november 2020 blev besluttet, at politiet skulle indgå i opsøgende kontakt med minkavlere som led i udførelsen af beslutningen om aflivning af alle mink.” ”Min undersøgelse har ikke afdækket præcis af hvem og præcist hvordan, den beslutning blev truffet.” Advokatens vurdering er derfor, ”at det bør undersøges nærmere og i rette forum, om og i hvilket omfang myndigheder eller embedsværket kan drages til ansvar for det samlede forløb”.

2. Folketinget skal på den baggrund anmode Granskningskommissionen om at undersøge på hvilket grundlag, af hvem og hvorfor det blev besluttet, at politiet skulle kontakte minkavlerne uden for smittezonerne, og redegøre for, hvem der traf beslutningen om at udarbejde action cardet, hvornår beslutningen blev truffet, samt om action cardet blev kvalitetssikret, og i givet fald hvorfor ikke.

Det forudsættes i øvrigt, at de beskrevne forhold undersøges i overensstemmelse med kommissoriet af 23. april 2021 for Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink, jf. afsnittene under overskriften ”Gennemgående i undersøgelsen”, herunder i forhold til ansvarsvurdering.

Granskningskommissionen anmodes fortsat om at tilrettelægge sit arbejde på en sådan måde, at den kan afgive beretning vedrørende de af kommissorium af 23. april 2021 omfattede forhold senest 1 år efter nedsættelsen, dvs. inden udgangen af april 2022.

Hvis det ikke er muligt at afslutte behandlingen af dette tillægskommissorium indenfor det anførte tidspunkt, anmodes granskningskommissionen om at tilrettelægge sit arbejde således, at der kan afgives delberetning om de af tillægskommissoriet omfattede forhold efterfølgende og så vidt muligt senest den 1. juli 2022.