Kommissorium for en granskningskommission om sagen om aflivning af mink

Større

Folketinget nedsætter herved i medfør af § 1 a i lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner en granskningskommission til undersøgelse af sagen om aflivning af alle mink i Danmark i november 2020.

Granskningskommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb og for alle relevante myndigheders og ministres handlinger og involvering i beslutningen og udførelsen af beslutningen om, at alle mink i Danmark som led i indsatsen til bekæmpelse af covid-19 straks skulle aflives.

Perioden frem til pressemødet den 4. november 2020

Granskningskommissionen skal undersøge og redegøre for beslutningsprocesserne i og imellem relevante myndigheder, fra første gang spørgsmålet om hjemmel til aflivning af alle danske minkbesætninger blev drøftet og/eller omtalt i materiale til møder i regeringsudvalg, herunder forberedende embedsmandsudvalg, og frem til den 4. november 2020, hvor regeringen offentliggjorde sin beslutning.

Granskningskommissionen skal for den nævnte periode prioritere sin undersøgelse, således at forløbet i de sidste godt 2 uger af perioden tillægges størst opmærksomhed.

Granskningskommissionen skal for den nævnte periode navnlig undersøge og redegøre for spørgsmål om overholdelse af gældende ret og i den forbindelse foretage en selvstændig vurdering af, hvorvidt der på tidspunktet for regeringens offentlige tilkendegivelse af sin beslutning var hjemmel til dette tiltag.

I forlængelse heraf skal granskningskommissionen undersøge og redegøre for, hvorvidt og i givet fald hvornår i forløbet og på hvilken måde ministre, herunder statsministeren, blev gjort bekendt med oplysninger, der kunne indikere, at der muligvis ikke var hjemmel til påtænkte eller besluttede tiltag. Det skal i den forbindelse belyses, hvordan de pågældende ministre reagerede på sådanne oplysninger.

Pressemødet den 4. november 2020 og perioden herefter

Granskningskommissionen skal undersøge og redegøre for beslutningsprocesserne i og imellem relevante myndigheder fra offentliggørelsen af regeringens beslutning den 4. november 2020 og frem til vedtagelsen af lovforslag nr. L 77 om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink den 21. december 2020. Det ønskes især belyst, om de deltagende ministre gav rigtige og fyldestgørende oplysninger til offentligheden, samt om myndigheder og ministre, herunder statsministeren, modtog oplysninger, der kunne indikere, at der muligvis ikke var hjemmel til påtænkte eller besluttede tiltag, og i givet fald, hvordan de reagerede herpå.

Ydermere skal granskningskommissionen for denne periode undersøge og redegøre for Statsministeriets og øvrige myndigheders involvering og kommunikation med offentligheden i almindelighed og de berørte minkavlere i særdeleshed samt vurdere lovligheden af denne kommunikation.

Indholdet og brugen af de såkaldte action cards omfattes ikke af undersøgelsen.

Gennemgående i undersøgelsen

Der ønskes en belysning af statsministerens tilsynspligt over for regeringens øvrige ministre under forløbet.

Granskningskommissionens undersøgelse og redegørelse skal endvidere omfatte de oplysninger, som regeringen har givet Folketinget igennem hele forløbet, samt den rådgivning, der blev ydet til ministrene i forbindelse med kommunikation med Folketinget.

På baggrund af den beskrevne undersøgelse og redegørelse skal granskningskommissionen foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. Granskningskommissionen skal dog ikke foretage retlige vurderinger til belysning af spørgsmålet om ministres ansvar, jf. herved de almindelige principper for undersøgelseskommissioner.

Granskningskommissionen skal ikke som led i sin undersøgelse forholde sig materielt til sundhedsfaglige eller veterinærsundhedsfaglige spørgsmål om, hvorvidt trufne beslutninger var nødvendige eller hensigtsmæssige, eller hvorvidt trufne beslutninger blev bragt til udførelse på en sundhedsfagligt, veterinærsundhedsfagligt eller miljømæssigt hensigtsmæssig måde.

Fremkommer der i forbindelse med granskningskommissionens undersøgelse forhold, som er af en sådan karakter, at de ud fra kommissoriet må anses for nærliggende at undersøge, men som ikke umiddelbart skønnes at være omfattet af kommissoriet, opfordres granskningskommissionen til at rette henvendelse herom til Granskningsudvalget.

Granskningskommissionen anmodes om at tilrettelægge sit arbejde på en sådan måde, at den kan afgive beretning senest 1 år efter nedsættelsen.

Der henvises i øvrigt til reglerne om granskningskommissioner i lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner og forarbejderne hertil.

Tillægskommissorium af 19. november 2021

 

1. Følgende fremgår af niende afsnit i kommissoriet af 23. april 2021 for Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink:

”Indholdet og brugen af de såkaldte action cards omfattes ikke af undersøgelsen.”

Redegørelsen for advokatundersøgelsen om politiets brug af et ”action card” blev offentliggjort den 8. oktober 2021. Af advokatens konklusioner på undersøgelsen fremgår bl.a.: ”Min undersøgelse har afdækket, at det den 5. november 2020 blev besluttet, at politiet skulle indgå i opsøgende kontakt med minkavlere som led i udførelsen af beslutningen om aflivning af alle mink.” ”Min undersøgelse har ikke afdækket præcis af hvem og præcist hvordan, den beslutning blev truffet.” Advokatens vurdering er derfor, ”at det bør undersøges nærmere og i rette forum, om og i hvilket omfang myndigheder eller embedsværket kan drages til ansvar for det samlede forløb”.

2. Folketinget skal på den baggrund anmode Granskningskommissionen om at undersøge på hvilket grundlag, af hvem og hvorfor det blev besluttet, at politiet skulle kontakte minkavlerne uden for smittezonerne, og redegøre for, hvem der traf beslutningen om at udarbejde action cardet, hvornår beslutningen blev truffet, samt om action cardet blev kvalitetssikret, og i givet fald hvorfor ikke.

Det forudsættes i øvrigt, at de beskrevne forhold undersøges i overensstemmelse med kommissoriet af 23. april 2021 for Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink, jf. afsnittene under overskriften ”Gennemgående i undersøgelsen”, herunder i forhold til ansvarsvurdering.

Granskningskommissionen anmodes fortsat om at tilrettelægge sit arbejde på en sådan måde, at den kan afgive beretning vedrørende de af kommissorium af 23. april 2021 omfattede forhold senest 1 år efter nedsættelsen, dvs. inden udgangen af april 2022.

Hvis det ikke er muligt at afslutte behandlingen af dette tillægskommissorium indenfor det anførte tidspunkt, anmodes granskningskommissionen om at tilrettelægge sit arbejde således, at der kan afgives delberetning om de af tillægskommissoriet omfattede forhold efterfølgende og så vidt muligt senest den 1. juli 2022.